X

اطلاعیه ها

/اطلاع رسانی/مولتی مدیا/اطلاعیه ها
دوشنبه، 01 دی 1399 | Article Rating
 

اطلاعیه قابل توجه صاحبان کسب و کارهای مجازی

قابل توجه صاحبان كسب و كارهای مجازی

صاحبان كسب و كارهای مجازی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) همانند سایر فعـالان اقتصـادی مشـمول قـوانین مالیـاتی مربـوط میباشند و فارغ از محل فعالیت، میبایست تكالیف زیر را به انجام برسانند. در غیراین صورت مشمول جرایم قـانونی مقـرر خواهنـد شد:

 1. صاحبان مشاغل مكلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت، مراتب را كتبـاً بـه اداره امـور مالیـاتی محـل شـغل خـود اعلام و نسبت به تشكیل پرونده اقدام نمایند. اشخاص حقوقی پس از تاسیس، مكلفند دفترچه ثبت نام اشـخاص حقـوقی را از اداره كل امور مالیاتی مربوطه دریافت نمایند و نسبت به تشكیل پرونـده (دریافـت شـماره واحـد مالیـاتی و شـماره كلاسه پرونده) وپرداخت حق تمبراقدام نمایند.
 2. از طریق مراجعه بـه درگـاه عملیـات الكترونیكـی مودیـان مالیـاتی بـه نشـانی ir.gov.tax.www نسـبت بـه ثبـت نـام الكترونیكی ودریافت شماره اقتصادی اقدام نمایند.
 3. در اجرای ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، كلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون كه حسب اعلام سازمان امور مالیاتی كشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی میشوند، مكلفند برای انجام معاملات خود، صورتحسـاب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایراسناد مشابه درج نمایند.
 4. اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضـوع قـانون مالیاتهـای مسـتقیم بایـد در مـوارد فـروش كـالا و یـا ارائـه خـدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم حسب مورد به شرح زیر صادر و نگهداری نمایند:

  • صورتحساب نوع اول باید به صورت دستی با شماره سریال چـاپی و یـا ماشـینی بـا شـماره سـریال ما شـینی (حسـب مورد) با درج تاریخ، صادر گردد و حداقل در بر گیرنده اطلاعات هویتی، شامل نام، نام خانوادگی یـا نـام شـخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی كامل و كدپستی فروشنده و خریدار و مشخصات كالا یا خدمات ارائه شده، مقدار ومبلغ آن باشد.
  • صورتحساب نوع دوم صرفاً در موارد استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مكـانیزه) فـروش) صـادر میشود و باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی، شامل نام، نام خـانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی كامل و كدپستی فروشنده ومشخصات كالا یـا خـدمات ارائـه شـده، مقدار ومبلغ آن باشد
 5. كلیه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل گروه اول موضوع ماده 2 آئین نامه اجرایـی مـاده 95 قـانون مالیاتهـای مسـتقیم و صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده كه از آنها فراخوان بعمل آمده است، مكلفند فهرست معاملات خـود را مطابق اقلام اطلاعاتی درخواستی از طریق لینك "صورت معاملات فصلی الكترونیكی" در سامانه عملیـات الكترونیكـی مودیان مالیاتی به نشانی ir.gov.tax.www تهیه و حداكثر در مقاطع سه ماهه (فصلی) و تا یك ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الكترونیكی به سامانه معاملات ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالـب اطلاعـات درخواسـتی بـه اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.* مودیانی كه از صورتحساب نوع اول و دوم برای فروش كالا یا ارائه خدمات خود بـه مصـرف كننـده نهـایی اسـتفاده مینمایند، میتوانند اطلاعات این قبیل صورتحسابها را به صورت مجموع ارسال نمایند.* در خصوص معاملاتی كه تا میزان 5 %حدنصـاب معـاملات كوچـك موضـوع تبصـره (1 (مـاده (3 (قـانون برگـزاری مناقصات میباشند، مشمولین صدر این بند (بند5 (میتواننـد فهرسـت معـاملات مـذكور را بـه صـورت مجمـوع ارسـال نمایند.
 6. تمامی مودیان، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مكلف به تسـلیم اظهارنامـه مالیـاتی در موعـد مقـرر قـانونی مـی باشـند (اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه سال بعـد و اشـخاص حقـوقی حـداكثر ظـرف چهارمـاه پـس از پایـان سـال مـالی ). اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مسـتقیم شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان طبق نمونهای است كه توسط سازمان امـور مالیـاتی كشـور تهیـه مـی شـود. صاحبان مشاغل گروههای دوم و سوم اشخاص حقیقی نیز باید اظهارنامه مالیاتی خود را طبـق نمونـه تهیـه شـده سـازمان امور مالیاتی كشور تنظیم و تسلیم نمایند. اظهارنامه مالیاتی باید از طریق مراجعه به سامانه عملیات الكترونیكی مالیاتی بـه نشانی ir.gov.tax.www تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط گردد.
 7. فهرست حقوق كاركنان خود را تا پایان ماه بعد، از طریق لینك "فهرست مالیات حقوق الكترونیكی" در درگاه عملیات الكترونیكی به مودیان مالیاتی به نشـانی ir.gov.tax.www بـه اداره امـور مالیـاتی ذیـربط ارسـال و مالیـات متعلقـه را حسب مورد پرداخت نمایند.
 8. مودیان مالیاتی مكفند، دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینـه سـالانه و اسـناد و مـدارك حسـب مورد نگهداری و حسب درخواست كتبی ماموران مالیاتی ذی ربط برای رسیدگی به آنها ارائه نمایند.
 9. مودیانی كه برمبنای فراخوانهای هفتگانه، مشمول مالیات برارزش افزوده محسوب میشوند، مكلفند:

  • در واحد مالیاتی مربوط تشكیل پرونده دهند.
  • بر اساس فراخوانهای هفتگانه در نظام مالیات بر ارزش افزوده به نشانی ir.evat.www ثبت نام نمایند.
  • نسبت به صدور صورتحساب و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از كالاهای مشمول اقدام نمایند.
  • ظرف مدت 15 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی اظهارنامه مالیـات بـر ارزش افـزوده را تسـلیم و مالیـات و عوارض ارزش افزوده را پرداخت نمایند.
  • دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداقل به مدت 10 سال نگهداری نمایند.
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

دسته‌بندی اخبار