X
نگاهی به نظام یکپارچه پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان
 

نگاهی به نظام یکپارچه پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان

دوشنبه، 27 اردیبهشت 1400 | Article Rating

بر اساس ماده 2  قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، اشخاص مشمول، وظایفی بر عهده دارند که ملزم به انجام آن ها هستند. طبق این قانون، کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان امورمالیاتی مقرر می کند نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در این سامانه، موظف به استفاده از پایانه های فروشگاهی هستند. 

در فصل 5 این قانون نکات قابل توجهی وجود دارد و در آن قانونگذار به بیان ضمانت های اجرایی این قانون پرداخته و در ذیل بندهای 22 تا 26 قانون، تخلفات احتمالی و جریمه های ناشی از آن را بیان کرده است.

همچنین براساس تبصره ماده 5، مودیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مودیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورت حساب ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تایید صورت حساب مربوط می باشد.

بر اسا ماده 8 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، اگر مودی از ثبت نام در سامانه خودداری کند یا خرده فروشی باشد که با مصرف کننده نهایی در ارتباط بوده و از ثبت نام اجتناب کند، حق اعتراض به ممیزان و کارشناسان مالیاتی در زمان مراجعه به واحد صنفی و بررسی دفاتر و اسناد را ندارد. سازمان امورمالیاتی نیز موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مودیان را به هر طریقی اخذ کند. مانند مراجعه به محل کسب و کار مودی و بررسی اسناد و مدارک قابل استناد آنان اعم از فیزیکی یا الکترونیکی و یا هرگونه شواهد و قرائن مالیاتی دیگر.  بدون شک اجرای این قانون  علاوه بر این که انسجام در امور و یکپارچه سازی اطلاعات اقتصادی را تسهیل می کند، موجب شفافیت فعالیت های اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی می شود. پایانه های فروشگاهی ضامن سلامت اقتصادی در جامعه بوده و موجب افزایش اعتماد متقابل بین مردم و نظام مالیاتی می شود. درحقیقت با پیاده سازی این قانون زمینه مناسبی برای برقراری بیشتر عدالت و ارتقای اقتصادی کشور فراهم می شود. در پایان می توان گفت اهم مزایای استفاده از پایانه های فروشگاهی عبارتتند از: بهبود روش های مدیریتی کسب و کارها، شفاف سازی مبادلات اقتصادی، مقابله با قاچاق، پولشویی و کدفروشی و کاهش اختلاف مالیاتی بین مودیان و ممیزان مالیاتی.

تصاویر
  • نگاهی به نظام یکپارچه پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: