X
بر اساس پروتکل بانک الزم است تمامی قبوض رند به هزار ریال شوند، به منظور ثبت صحیح اطالعات در جداول پرداخت و قبوض صادر شده مبلغ مالیات به صورت دقیق و بدون در نظر گرفتن رندینگ نمایش داده می شود ولی مبلغ رندینگ را می توانید در قبض و یا سرجمع مبلغ قبوض مر...
شنبه، 18 بهمن 1399 - 15:06
درصورتیکه تمایل دارید جهت پرداخت قبوض به شعب بانک ملی مراجعه فرمایید و با توجه به پروتکل هاي بانک ملی، الزم است قبوض را چاپ گرفته و به بانک ارائه نمایید. پس از فراهم شدن راهکار سیستمی دریافت چک توسط بانک ملی، اطالعات به صورت سیستمی به بانک ارائه خواه...
شنبه، 18 بهمن 1399 - 15:05
بلی، پیش از صدور قبض می توانید اطالعات پرداخت ثبت شده را در صفحه پرداخت هاي پزشک ویرایش و یا حذف نمایید و پس از صدور قبض می توانید در منوي جستجو و ثبت اطالعات، پزشک مورد نظر را در جدول جستجو و سپس با ورود به فولدر اطالعات پزشک قبض مورد نظر را حذف نما...
شنبه، 18 بهمن 1399 - 15:05
بلی، این امکان از طریق منوي بارگذاري فایل پرداخت و با رعایت نکات ذکر شده در بخش راهنما آن وجود دارد
شنبه، 18 بهمن 1399 - 15:05
با توجه به محدودیت هاي شبکه بانکی کشور در حال حاضر این امکان به صورت سیستمی فراهم نمی باشد ولی مذاکرات اولیه با بانک ملی ایران انجام شده است و در آینده راهکاري در این خصوص ارائه خواهد شد. در حال حاضر برخی از شعب بانک ملی با مودیان امور مالیاتی همکاري...
شنبه، 18 بهمن 1399 - 15:03
با توجه به اینکه پزشکانی که در یک مرکز درمانی فعالیت می کنند ممکن است در حوزه هاي مالیاتی گوناگون باشند و الزم است وصولی هر اداره به حساب همان اداره امور مالیاتی منظور شود، لذا امکان صدور یک قبض به صورت تجمیعی وجود نداشته و الزم است به ازاي هر پرداخت...
شنبه، 18 بهمن 1399 - 15:02
قبوض این سامانه همچون سایر قبوض مالیاتی تنها قابل پرداخت در بانک ملی کشور می باشند و این قبوض قابلیت پرداخت از طریق ابزارهاي گوناگون همچون سامانه بام، اینترنت بانک، پرداخت آنالین در همین سامانه و از طریق اتصال به درگاه بانک ملی )از طریق کارت اي عضو ش...
شنبه، 18 بهمن 1399 - 15:00
تا پیش از مرحله صدور قبض که ثبت نام در سامانه هاي سازمان امور مالیاتی کشور انجام می شود وجود دارد ولی پس از آن این امکان براي مودي فراهم نمی باشد و به این منظور الزم است با اداره امور مالیاتی هماهنگ نمایید.
شنبه، 18 بهمن 1399 - 14:53
بلی، قبض مالیاتی این سامانه از سامانه یکپارچه مالیاتی دریافت می شود و پس از پرداخت قبض توسط مودي و دریافت اطالعات آن از طریق ارتباط سیستمی با بانک ملی کشور در حساب مربوط به پرونده مالیات بر درآمد مشاغل مودي)با کد فعالیت فعالیت هاي بهداشتی براي انسان(...
شنبه، 18 بهمن 1399 - 14:53
چنانچه مودي پیش از این ثبت نام در کدپستی مربوط به مرکز درمانی داشته باشد ولی کد فعالیت خود را تعیین ننموده و یا به درستی تعیین نکرده باشد )از گروه فعالیت هاي بهداشتی براي انسان( آنگاه امکان شناسایی پرونده وي وجود نداشته و الزم است ثبت نام سیستمی براي...
شنبه، 18 بهمن 1399 - 14:52
صفحه 1 از 10ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   

دسته‌بندی اخبار